عکس

24 دی 1401, 05:57

اجرا فنس کشی و تکمیل زمین ساحلی

اجرا فنس کشی و تکمیل زمین ساحلی

هیات فوتبال شهرستان نجف آباد پس از تحویل زمین ساحلی ورزشگاه آزادی درمهرماه سال  جاری وبازدیدهای کارشناسی به عمل آمده در خصوص نواقص ومشکلات زمین مذکور نسبت به بازسازی وآماده سازی این زمین اقدام نمود.

  هیات فوتبال با همکاری اداره ورزش وجوانان شهرستان نجف آباد زمین ساحلی مذکور را تکمیل وآماده بهره برداری نموده است تا ان شاالله در شهرستان نجف آباد شاهد برگزاری مسابقات مهم شهرستانی واستانی وحتی کشوری باشیم .